Logo-tarieq-aanmeldformulier AANVRAAGFORMULIER VOOR VERLOF
(als bedoeld in artikel 14, 3e lid van de leerplichtwet 1969: ‘Andere gewichtige omstandigheden voor 10 schooldagen of minder’)
LET OP: Lever dit formulier uiterlijk 8 weken voor aanvang van het verlof in.
 
Gegevens leerling(en): Gegevens aanvrager:
Naam:   Naam:  
Geboortedatum:   Adres:  
Groep:   PC en woonplaats:  
Adres:   Telefoon:  
PC en woonplaats:   Relatie tot het kind:  
 
Het extra verlof wordt aangevraagd om de volgende reden:
* aankruisen wat van toepassing is
Gekozen reden:  
Uitleg/onderbouwing:  
 
Periode waarvoor het verlof wordt aangevraagd
Van:  
 
I.v.m. de volgende omstandigheden:
Indien u zich niet met deze beslissing kunt verenigen, kunt u hiertegen op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht binnen 6 weken na
dagtekening van deze beschikking gemotiveerd een bezwaarschrift indienen bij de directeur van de school of onderwijs instelling. Inspoedgevallen kunt u de president van de rechtbank verzoeken een voorlopige voorziening te treffen
 
Verlof aanvraag is:
 
Handtekening aanvrager: Handtekening namens schoolleiding:

Leave this empty:

Handtekening aanvrager: Handtekening namens schoolleiding:
Signature arrow sign here