Identiteit

Wij willen dat ieder kind op onze school de band met Allah verdiept. 

Grondslag en Levensbeschouwing

Onze school is begonnen in de periode van de verzuiling als de eerste confessioneel bijzondere basisschool op islamitische grondslag in Nederland volgens de Koran en de Soenah. De aandacht voor levensbeschouwelijke vorming vanuit deze grondslag vormt nog steeds het hart van ons bestaansrecht en is verweven in ons gehele onderwijs.

Kinderen worden op onze school enerzijds ingeleid in de rijke islamitische tradities en gesterkt in hun identiteit en anderzijds wordt er met passie gewerkt aan onze maatschappelijke opgave om de leerlingen voor te bereiden op een kansrijke toekomst in Nederland en daarbuiten.

Levensbeschouwing en Spiritualiteit

We besteden structureel en expliciet aandacht aan de islamitische spiritualiteit en zingeving vanuit de Islam.  Hierbij besteden we expliciet aandacht aan de band met Allah in ons onderwijsconcept.

We streven ernaar dat onze leerlingen een diepgaande en intuïtieve relatie met Allah ontwikkelen vanuit de Koran en de Soenah. In de lessen Levensbeschouwing en Spiritualiteit besteden we diepgaand aandacht aan het geloof en het dieper begrip van Allah.

We onderrichten en ondersteunen de leerlingen in hun spirituele groei met leeftijdsgeschikte kennis, geïnspireerd door het leven van onze Profeet (vrede en zegeningen zij met hem).

Het gebed en hygiëne

Onze leerlingen vanaf groep 4 en ons islamitisch personeel bidden in een sereen ingerichte gebedsruimte. Voor de rituele reiniging is een speciale wasruimte ingericht. 

De wasruimtes van de meiden en dames kennen geen inkijk. De ruimtes van de jongens en heren juist weer wel.

Dit alles om ervoor te zorgen, dat ons islamitisch personeel en onze leerlingen in de beste staat voor Allah kunnen verschijnen en het gebed kunnen verrichten.

Belangrijke taken als individu en als collectief

Onderwijs en opvoeding zijn een van de belangrijkste taken van ouders en van de maatschappij. Als school spelen we een belangrijke rol in deze. Een maatschappij zonder waarden en normen is geen gezonde, leefbare maatschappij.

Steeds vaker spelen normen, waarden, identiteit en onderwijs, een belangrijke rol in het maatschappelijke debat. Alle scholen in Nederland hebben de plicht om burgerschapsonderwijs te geven. Scholen houden hierbij ruimte om zelf inhoud en vorm te geven aan burgerschapsonderwijs. Dit is in lijn met de vrijheid van onderwijs. Er is wel een gemeenschappelijke verbindende kern verplicht gesteld voor alle scholen waarop het onderwijs zich in ieder geval herkenbaar dient te richten.

Onze school werkt hier bewust aan en draagt hier actief aan bij. We doen dit door een visie op mens en maatschappij, gevoed vanuit de huidige inzichten en onze islamitische grondslag. Deze eigenheid maken we op school in al zijn facetten zichtbaar. 

Sociale omgangscode voor volwassenen

Een omgangscode? Is dat iets nieuws. Iets nieuws: nee, eigenlijk niet. Wij hanteren al lang bepaalde afspraken die te maken hebben met onze omgang met leerlingen, ouders of andere betrokkenen.

De wijze waarop leerkrachten met leerlingen omgaan, hoe leerlingen onderling met elkaar omgaan, de omgang tussen leerkrachten onderling, het omgaan van leerkrachten met ouders bepaalt mede de sfeer op onze school.

In onze schoolcontext hebben we bewust gekozen voor terughoudendheid in het lichamelijk contact tussen man en vrouw. Hoe dan bijvoorbeeld om te gaan met handen schudden op school?

We zijn ons ervan bewust, dat in ons land de mensen elkaar de hand schudden. Afspraken en beloften worden bevestigd met ‘de hand erop’. Na een ruzie wordt een nieuwe start gemaakt door elkaar de hand te reiken. Ook als begroeting geven mensen elkaar de hand. Vanuit dit perspectief wordt het ‘elkaar de hand schudden’ gezien als respect betonen. Hierbij wordt dan ook geen onderscheid naar sekse gemaakt.

In andere culturen is het handen schudden  minder gebruikelijk. Sterker nog het achterwege laten van het handen schudden wordt in deze landen en culturen gezien als een hooghouden van de goede zeden.  Men begroet elkaar op een andere wijze. Niet alleen een handdruk tussen man en vrouw is ongebruikelijk; ook tussen vrouwen onderling is dit doorgaans ongebruikelijk. 

Om het contact op school in de goede banen te leiden is het uitgangspunt dat er geen lichamelijk contact hoeft plaats te vinden tussen man en vrouw.  

De inrichting en het ontwerp van het gebouw

In het hart van ons schoolontwerp ligt de inspiratie die we hebben getrokken uit Andalusië (Al Andalous) in Zuid-Europa, een periode die schittert in de annalen van de geschiedenis als een tijdperk van grensverleggende verwezenlijkingen, harmonieuze co-existentie en artistieke bloei. Met dit in gedachten hebben we een kleurenpalet gekozen dat de essentie van deze periode weerspiegelt. We gebruiken op onze school kleuren die geselecteerd vanwege de warmte, wijsheid en harmonie van Andalusië oproepen, zoals terracotta/oudrose. Deze kleur belichaamt voor ons de warmte en rijke architectuur van het gebied. Ook zie je op onze school de nodige zandtinten terug, die de aardse band met de natuur weerspiegelen. Een bijzonder symbool uit deze tijd dat ons inspireert, is de olijfboom. Een embleem van kracht, vrede, overwinning en een positief toekomstbeeld, de olijfboom heeft zelfs zijn plek in de Koran, waar hij wordt genoemd als een teken van eerlijkheid en goedheid in vorm. We hebben verschillende tinten groen in ons ontwerp geïntegreerd, variërend van wasabi-groen tot bruingroen en taupe, om de verschillende stadia van de olijfrijping te weerspiegelen. Deze kleuren vinden we niet alleen esthetisch aantrekkelijk, maar dragen ook bij aan het creëren van een omgeving die de waarden van verzoening, vrede en harmonie uitstraalt, zoals gesymboliseerd door de olijftak. Onze ramen zijn bestickerd met speciale folie die op maat is ontwikkeld. Deze folie laat daglicht toe en helpt onze leerlingen om hun aandacht in de klas de klas en bij de les te houden. Deze folie kent speelse Andalousische patronen die onze leerlingen, ouders en bezoekers terug zien in de centrale hal.

Lessen Levensbeschouwing (godsdienst)

De lessen Levensbeschouwing worden in de Nederlandse taal gegeven aan alle groepen. Deze lessen worden gegeven door of onder coördinatie van een bevoegde vakleerkracht. Onze leergang beschrijft onder meer:

  • De leer van het monotheïsme (Tawhied), de verhalen van de profeten vrede zij met hen
  • Ook leren we de leerlingen de belangrijkste smeekbedes aan
  • Op en in de lessen op school besteden we veel aandacht aan de vijf zuilen van de islam. Dit dien we in de vorm van thema’s, zoals het gebed, de Ramadan, de Hadj, het Offerfeest en meer.
  • Tijdens de lessen staan we ook stil bij actuele maatschappelijke gebeurtenissen. Hoe kun je als moslim in deze situaties handelen en welke bijdrage leveren we hiermee aan de brede samenleving?

Kledingcode leerlingen

Op school hanteren we een kledingcode voor onze leerlingen vanaf groep 5. We vinden het belangrijk, dat de kinderen in hun ontwikkeling worden aangemoedigd om zich eerbaar te kleden en te uiten. Wilt u meer weten over deze keldingcode? U kunt de kledingcode op school uitgereikt krijgen.

Sport en gym

Sporten en gym zijn belangrijk bij de persoonlijke ontwikkeling van het kind. Kinderen leren door sporten ook het belang van samenwerking, teamwork en het feit dat ze van anderen afhankelijk zijn bij het bereiken van een gemeenschappelijk doel. 

We besteden ook in het kader van het sporten en gymmen aandacht aan gedrag, kleding en omgang voor kinderen goed mee te geven. 

Op school hanteren we regels met betrekking tot het aan- en uitkleden van kinderen. Deze staan in het teken van morele vorming en opvoeding. Ook deze zijn opgenomen in de kledingcode.

Vieringen

De twee grote feestdagen van het islamitisch jaar zijn geassocieerd met twee belangrijke religieuze pijlers: de vasten en de bedevaart. Het zijn dus geen vieringen omtrent het leven of de dood van een of ander mens. 

Het islamitisch jaar is korter dan het westers kalenderjaar. De islam volgt een maankalender van twaalf maanden van 29 of 30 dagen, waarin het jaar tien of elf dagen korter is dan het zonnejaar. Daarom verschuiven de islamitische feest- en gedenkdagen door het zonnejaar heen.

De belangrijkste dagen voor moslims zijn Eid ul Fitr aan het einde van de vastenmaand Ramadan en het Offerfeest na de jaarlijkse bedevaart. Eid ul Fitr is een islamitisch feest waarop het einde van de maand ramadan gevierd wordt. Het Arabische Eid ul Fitr betekent “feestdag ter gelegenheid van het breken (van het vasten)”.

Eid ul Adha, of het Offerfeest is het tweede Eid-feest in de islam.We vieren dit feest in navolging van de traditie van onze profeet Ibrahiem en is op de tiende dag van de Hadj-maand (Dhul-Hidja), na voltooiing van de hadj, bedevaart.

Na de vrije dagen die we als school hanteren voor de genoemde twee islamitische feestdagen, Eid ul Fitr en Eid ul Adha (=Offerfeest) vieren we de daarop volgende schooldag gezamenlijk en uitbundig feest.

Andere feest- / gedenkdagen (waaronder verjaardagen) worden niet op school gevierd. We besteden aandacht aan belangrijke feestdagen die in de samenleving algemeen bekend zijn. 

Verder staan we op school geen actief trakteerbeleid voor naar aanleiding van verjaardagen. Gebeurt dit toch, dan wordt dit toegestaan, waarbij de kinderen uitleg krijgen dat verjaren bijzonder is, maar dat het niet hoort tot het schoolbeleid om naar aanleiding daarvan te trakteren.

Bijzondere dagen zoals geboorte van kinderen, slagen voor examens, alsook het kennen van soerahs  en andere bijzondere prestaties zijn prima aanleiding om te trakteren. 

Op geen enkele manier willen we bijdragen, dat ouder die het niet breed hebben zich uitgesloten voelen. Ook zijn we alert op allergieën bij kinderen. We vragen iedere ouder  voordat ze trakteren om de afstemming met de kracht(en) te zoeken voor inhoudelijke afstemming.

Creativiteit

In de geschiedenis vinden we veel kunstvormen terug. Voorbeelden van Islamitische kunst zijn te vinden in uiteenlopende kunstvormen als beeldhouwkunst, schilderkunst, architectuur, kalligrafie en textielkunst. Bekende voorbeelden zijn mozaïeken en muurschilderingen, zoals in het Spaanse Alhambraa. 

Kanttekeningen die daarbij is dat voorstellingen van mensen of dieren maar beperkt voorkomen. Het afbeelden of het tonen van afbeeldingen van profeten en God is onder geen enkel beding op onze school toegestaan.

Code creatieve vakken

De vakken handvaardigheid en tekenen zijn belangrijk en maken deel uit van het curriculum. Voor deze vakken geldt, dat terughoudend wordt omgegaan met levende wezens met gezichtkenmerken, zeker in de bovenbouwgroepen. 

Tekeningen en handvaardigheidsproducten van dieren en mensen door onze leerlingen zijn met deze kanttekening toegestaan voor alle groepen.

Het menselijk lichaam

Voorlichting over het lichaam is een belangrijke voorbereiding voor de kinderen. Ze moeten op de hoogte zijn van de nodige aspecten van hun lichaam en ook kennis aangereikt krijgen over seksualiteit. We vinden het als school belangrijk voor het personeel en de leerlingen, dat de islamitische norm goed wordt geduid en uitgedragen. Tegelijkertijd is het van belang om ook gepast aandacht te besteden aan de diverse visies en vormen die er in de samenleving zijn.

We hebben speciaal opgezette lessen in de bovenbouw over ‘het menselijk lichaam’. Seksuele voorlichting wordt vanwege de bijkomende islamitische rituelen en voorschriften alsook vanwege de wettelijke opdracht rondom burgerschap ondergebracht onder de scope van de coördinator Identiteit, Burgerschap en Levensbeschouwing.

Onze daarvoor aangewezen vrouwelijke leerkrachten zijn verantwoordelijk voor de voorlichting voor meisjes en onze aangewezen mannelijke leerkrachten zijn verantwoordelijk voor voorlichting aan de jongens. Leermiddelen en lesoverdracht over seksuele voorlichting worden door ons discreet en gepast ingezet, zodat noch ouders, noch leerlingen daar onnodig aanstoot aannemen. Seksuele voorlichting vindt plaats in groep 7 en 8 .