Ouders & school op een lijn.

Om kinderen zich zo goed mogelijk te laten ontwikkelen en te laten leren, vraagt het goede afstemming tussen school en thuis.

We beginnen met het delen van verwachtingen

Samenwerking tussen onze school en ouders vraagt
duidelijkheid over wat ouders en school van zichzelf, van
elkaar en van de samenwerking verwachten.

Op basis van ieders wensen en verwachtingen kunnen we steeds weer samen bekeken worden hoe samenwerking tussen thuis en school het best vorm krijgt. Deze samenwerking vraagt openheid en veiligheid. Deze veiligheid creëren school en ouders samen.

In deze figuur geven we weer welke elementen we
daarbij koesteren om zo te komen tot educatief
partnerschap. Deze elementen nodigen uit voor gesprek
tussen ouders, leerkrachten en schoolleiding.

Deze samenwerking en gesprekken vinden plaats twee niveaus:

Samenwerking op individueel niveau, met als centrale vraag:

‘Hoe kunnen we als ouder en leerkracht zo samenwerken dat we dit kind zo goed mogelijk kunnen ondersteunen?’

Deze ‘individuele’ samenwerking kan krijgt vorm tijdens startgesprekken, tien-minutengesprekken, huisbezoek, maar ook door de wijze van opvoeding thuis en de aanpak op school goed af te stemmen.

1

Samenwerking op collectief niveau, met als centrale vraag: ‘Hoe willen we als ouders en
leerkrachten samenwerken?’ Deze ‘collectieve’ samenwerking kan vorm krijgen tijdens
overleggen van de medezeggenschapsraad, ouderraad of andere overlegconstructies die de
schoolleiding en beleid van de school aangaan. Hierover meer informatie op onze pagina
“organisatie”

2

Leerkracht-, Ouders- Kindgesprekken (LOKman-gesprekken)

Elk schooljaar beginnen we met kennismakingsgesprekken, voortgangsgesprekken en ouder-kind gesprekken. Deze gesprekken hebben als doel om de leerkrachten en ouders te informeren over het welzijn en de voortgang van het kind. Tijdens deze gesprekken worden de eerste resultaten van de groei van uw kind besproken. Uit onderzoek blijkt dat ouderbetrokkenheid een positief effect heeft op zowel de sociale als cognitieve ontwikkeling van kinderen.

We willen in navolging van onze Lokman Alhakeem (de wijze), dat dit gesprek over uw kind vanaf groep 5 mèt uw kind plaats vindt. Lokman was volgens de meeste islamitische geleerden geen profeet en hij leefde in een tijdperk waarin er ook geen profeet was van wie hij had kunnen leren. Hij stond overal bekend om zijn enorme wijsheid.