Meldcode

Wij willen dat ieder kind veilig leert en veilig opgroeit.  

Verbeterde meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld

Elke organisatie, die werkt met ouders en kinderen heeft de wettelijke verplichting om ervoor te zorgen dat kinderen veilig opgroeien. Ook wij zijn dit verplicht. Dit lijkt logisch en tegelijkertijd gaat het niet altijd vanzelf. 

We hanteren hiervoor de wettelijke meldcode. De meldcode draagt eraan bij dat bij signalen op dit gebied zo snel en adequaat mogelijk hulp kan worden geboden.

Als wij op school een vermoeden hebben dat een leerling mogelijk slachtoffer is van huiselijk geweld en/of kindermishandeling, dan zullen altijd handelen conform de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

Meldcode is verplicht

Het is zoals gezegd voor scholen en instellingen verplicht om een meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling te hebben. De onderwijsinspectie ziet bij alle scholen en instellingen toe op de naleving van dit wettelijke voorschrift.

Wat is de meldcode?

De meldcode is een stappenplan van vijf stappen, waarin wordt aangegeven hoe een professional moet handelen bij vermoedens van Huiselijk Geweld en/of  Kindermishandeling. 

 

Het in kaart brengen van signalen met behulp van de signalenkaart. We voeren in deze stap volgens de wet de kindcheck uit.

Stap
1

Overleggen en advies vragen met een deskundige collega om signalen te duiden. We raadplegen zo nodig Veilig Thuis.

Stap
2

Leerkrachtgesprek met kind, ouders en andere betrokkene(n). Dit gesprek voeren we zo snel mogelijk op school. Hierbij hebben we oog voor ieders veiligheid. 

Stap
3

Afweging maken van de ernst van de situatie. Bij twijfel nemen we contact op met Veilig Thuis.

Stap
4
Een beslissing nemen. Hierbij beslissen we of hulpverlenen mogelijk is of dat we melden bij Veilig Thuis.

Een melding bij Veilig Thuis gebeurt altijd onder verantwoordelijkheid en met instemming van de schoolleider.

Stap
5

*We leggen alle doorlopen stappen digitaal vast in het leerlingdossier van het desbetreffende kind

We maken conform onze wettelijke plicht een melding bij Veilig Thuis als we inschatten, dat er sprake is van acute of structurele onveiligheid. Dit doen we ook als we zien, dat hulp verlenen niet mogelijk is. 

Aandachtsfunctionaris

Elke organisatie in het onderwijs alsook andere instellingen die werken met kinderen hebben minstens één aandachtfunctionaris. Dit om huiselijk geweld zo snel mogelijk te signaleren en erger te voorkomen.

Voor onze school is dat mevrouw Habibe Kozak. Onze medewerkers kunnen bij haar terecht voor ondersteuning en advies bij een vermoeden van huiselijk geweld of kindermishandeling. Volgend jaar worden ook onze interne begeleiders opgeleid tot aandachtsfunctionaris.